Право дітей-внутрішньо переміщених осіб на соціальні стипендії

Законодавством України (зокрема, п. 4 Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти») передбачено соціальну стипендію студентам-переселенцям, яка повинна виплачуватися, незважаючи на показники їхньої успішності в навчанні.

Відтак, право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, в тому числі з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Таким студентам надається один вид стипендії за їхнім вибором.

Студент-внутрішньо переміщена особа, що має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, має вибрати одну з підстав на власний розсуд.

Студентам-внутрішньо переміщеним особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна та академічна стипендія.

Порядок отримання соціальної стипендії та її розмір.

Для отримання соціальної стипендії студент-внутрішньо переміщена особа має звернутися до вишу, де він/вона навчається, з такими документами:

  • Заявою про отримання соціальної стипендії.
  • Копією паспорту громадянина України.
  • Копією свідоцтва про народження.
  • Копією ідентифікаційного коду.
  • Копією студентського квитка.
  • Копією довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У заяві мають бути зазначені такі дані:

  • прізвище, ім’я та по-батькові заявника;
  • число, місяць, рік народження заявника;
  • зареєстроване (міститься в паспорті) та фактичне місце проживання (міститься в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи);
  • підстава для отримання соціальної стипендії (перебування на обліку як внутрішньо переміщеної особи є підставою для отримання соціальної стипендії, про що слід зазначити в заяві).

Далі вищий навчальний заклад формує особову справу студента-заявника та передає протягом 10 робочих днів її завірену копію до органу соціального захисту населення за місцем знаходження даного вищого навчального закладу. Наприклад, якщо студент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого звернувся із заявою для отримання соціальної стипендії до адміністрації свого вищого навчального закладу, справа передається до управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Київського району міста Харкова..

Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк з дня отримання завіреної копії особової справи вносить відомості про студента-внутрішньо переміщеної особи до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, формує персональну облікову картку.

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання, починаючи з місяця звернення щодо її надання, та виплачується щомісяця в такому розмірі:

− студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 750 гривень;

− студентам (курсантам) закладів вищої освіти III-IV рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 1000 гривень;

− студентам (курсантам) закладів вищої освіти I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2000 гривень.

Розміри соціальної стипендії, зазначені в цьому пункті, зменшуються:

− студентам індустріально-педагогічних закладів вищої освіти I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, – на 50 %, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, – на 20 %;

− курсантам ЗВО, які перебувають на державному утриманні, – на 50 %.

Соціальну стипендію Верховної Ради України виплачують у розмірі, встановленому постановою Верховної Ради України «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей» від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.

У разі, коли навчання студента (курсанта), який отримує соціальну стипендію, завершується до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення терміну навчання, йому виплачують стипендію в повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студентові (курсанту) виплачують стипендію в призначеному розмірі.

Студентам (курсантам), які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються в навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений відповідно до цього Порядку, збільшується на 20 відсотків.

Крім того, звертаємо увагу й на інші види державної цільової підтримки дітей-внутрішньо переміщених осіб:

− повна оплата за навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти (у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення);

− надання пільгових довгострокових кредитів (у разі зарахування на навчання згідно з угодами, укладеними між вищим навчальним закладом та фізичною або юридичною особою);

− соціальні стипендії;

− безоплатне забезпечення підручниками;

− безоплатний доступ до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

− безоплатне проживання в учнівських гуртожитках.